LẬP DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH

Lập danh sách nhóm thuyết trình là một việc làm thường xuyên cho hoạt động làm việc theo nhóm của sinh viên. Ghi nhận lại danh sách nhóm chính xác, cụ thể cũng là việc được yêu cầu thực hiện. Tùy yêu cầu của từng …