HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thực tập là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Khi kết thúc kỳ thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp là một …

LẬP DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH

Lập danh sách nhóm thuyết trình là một việc làm thường xuyên cho hoạt động làm việc theo nhóm của sinh viên. Ghi nhận lại danh sách nhóm chính xác, cụ thể cũng là việc được yêu cầu thực hiện. Tùy yêu cầu của từng …

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên thực hiện đồ án môn học cho các học phần trong chương trình đào tạo. Vậy làm thế nào để hoàn thành đồ án mà đầy đủ nội dung và đúng quy chuẩn? Hướng dẫn viết …