Thương mại điện tử
Giảng dạy Thương mại điện tử

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trong học phần thương mại điện tử, sinh viên có hoạt động thuyết trình theo từng nhóm. Đề tài thuyết trình thương mại điện tử là đề tài để SV học, nghiên cứu thêm kiến thức bổ trợ, chuyên sâu của học phần qua hoạt …

Digital Marketing

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH HỌC PHẦN DIGITAL MARKETING

Sinh viên thực hiện đề tài thuyết trình cho học phần Digital marketing theo danh sách như sau:  Theo kiến thức bạn có được, bạn hãy trình bày thực trạng Digital Marketing ở Việt Nam. Trình bày SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu công …